Eläke- ja ulkojäsenet

Eläkeläisjäsenelle ja ulkojäsenelle lisäetuuten korvataan mm:

Lääkärinpalkkiosta 60 prosenttia, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito.

Mikäli Sinulle tehdään jokin leikkaus tai siihen verrattava toimenpide yksityisellä lääkäriasemalla ota aina ensin yhteys sairauskassaan. Jotta voisit saada näistä toimenpiteistä sairauskassan lisäetuutta, tarvitset aina etukäteen hallituksen suostumuksen ennen toimenpidettä. Jälkikäteen anottuja kustannuksia ei korvata.

***********************************************************

Terveyskeskusmaksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisiin enimmäismääriin saakka.

***********************************************************

Sairaalan, terveyskeskuksen ja kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka ja enintään 100 vuorokaudelta koko eläkkeelläoloajalta.

***********************************************************

Lääkärin määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla siten, että korvaus lasketaan siitä hinnasta, josta sairausvakutuuslain mukainen korvaus on laskettu. Vuonna 2021 sairauskassa korvaa jäsenilleen myös sairausvakuutuslain mukaisen lääkkeiden alkuomavastuun 50 € / vuosi. 

***********************************************************

Lääkärin määräämästä laboratoriotutkimuksesta ja patologian alaan kuuluvasta tutkimuksesta sekä niihin liittyvästä näytteenotosta 60 prosenttia.

Lääkärin määräämästä radiologisesta tutkimuksesta 60 prosenttia, poikkeuksena magneettotutkimus, josta korvaus on 55 prosenttia. Korvausta ei makseta tutkimuksen yhteydessä tehtävistä muista toimenpiteistä, ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua kustannusten korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi. Edellä tarkoitettujen tutkimusten yhteydessä peritystä laitosmaksusta enintään 50,00 euroa.

***********************************************************

Lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta 50 prosenttia, kuitenkin enintään 8 hoitokertaa kalenterivuodessa.

***********************************************************

Lääkärin määräämästä psykoterapiasta 50 prosenttia, kuitenkin enintään 4 hoitokertaa vuodessa. Hoidon antajan tulee olla rekisteröitynyt JulkiTerhikkiin JulkiTerhikki (valvira.fi)

***********************************************************

Silmälasikorvauksen enimmäismäärä on 205,00 euroa ja sen voi saada kolmen vuoden välein. 

***********************************************************

Hammashoitokorvauksen enimmäismäärä on 190,00 euroa kalenterivuodessa. Proteettisen hoidon yhteydessä korvauksen enimmäismäärä on kaksinkertainen, kuitenkin siten, että tämän korvauksen maksamista seuraavana kalenterivuonna jäsenellä ei ole lainkaan oikeutta hammashoitokorvaukseen.

***********************************************************

Lääkärin määräämistä apuvälineistä korvataan enintään 100 euroa kalenterivuodessa. 

Hoitolaitteiden vuokraa, esim. CPAP-hoitolaitteen vuokraa, ei korvata.

***********************************************************

Lääkärin määräämästä jalkahoidosta korvataan 70 prosenttia. Jalkahoito korvataan jalkojen hoidon ammattitutkinnon suorittaneen jalkahoitajan antamana hoitona, enintään kolme hoitokertaa kalenterivuodessa.

Jalkahoitajan pätevyyden voit tarkastaa JulkiTerhikki (valvira.fi)

***********************************************************

Eläkkeellä tai palkattomalla lomalla olevan jäsenen kuoltua ei hautausavustusta suoriteta.